Samospráva


a) SPÔSOB ZRIADENIA OBCE:

Obec Kráľ bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23 a 24. 11. 1990.       

Štatút obce Kráľ

b) PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE OBCE:

Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:

-  Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 -71)

-  zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä §4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona)

-  platným právnym poriadkom Slovenskej republiky

-  všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky).

 

Starosta obce:

František Béres

Poslanci obecného zastupiteľstva: