Organizačná štruktúra obce Kráľ


Organizačná štruktúra obce (orgány obce, štruktúra obecného úradu):

Orgánmi obce Kráľ sú obecné zastupiteľstvo starosta obce.

Starosta obce:

František Béres

Obecné zastupiteľstvo obce Kráľ je zastupiteľský zbor obce zložený z 7 poslancov,zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Poslanci obecného zastupiteľstva:

 Oto Albert

Peter Bari

Zoltán Béres

Eva Czakóová

Ladislav Hugyár

Marian Slopovský

Dušan Váradi

Starosta obce Kráľ je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány: