Organizačná štruktúra obce Kráľ


Organizačná štruktúra obce (orgány obce, štruktúra obecného úradu):

Orgánmi obce Kráľ sú obecné zastupiteľstvo starosta obce.

Starosta obce:

František Béres

Obecné zastupiteľstvo obce Kráľ je zastupiteľský zbor obce zložený z 7 poslancov,zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Poslanci obecného zastupiteľstva:

 Oto Albert

Peter Bari

Zoltán Béres

Eva Czakóová

Ladislav Hugyár

Marian Slopovský

Dušan Váradi

Starosta obce Kráľ je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány:

komisie obecného zastupiteľstva a to:

- Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

                    Predseda: Eva Czakóová

                 Členovia:  Oto Albert

                    Marian Slopovský

- Komisia na ochranu verejného poriadku:

Predseda: Zoltán Béres

                    Členovia: Dušan Váradi

                    Ján Karola

                    Ivan Porteleky

                    Marta Henczová

- Komisia pre kultúru a mládež

Predseda: Dušan Váradi

                    Členovia: Eva Czakóová

                     Hajnalka Varga

           - Komisia pre požiarnu ochranu

  Predseda: Marian Slopovský

  Členovia: Oto Albert

                                      Ladislav Lőrincz

                                     Ján Karola

                - Komisia pre výstavbu a rozvoj obce

  Predseda: Ladislav