Organizačná štruktúra obce Kráľ


Organizačná štruktúra obce (orgány obce, štruktúra obecného úradu):

Orgánmi obce Kráľ sú obecné zastupiteľstvo starosta obce.

Starosta obce:

František Béres

Obecné zastupiteľstvo obce Kráľ je zastupiteľský zbor obce zložený z 7 poslancov,zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Poslanci obecného zastupiteľstva:

 Oto Albert

Peter Bari

Zoltán Béres

Eva Czakóová

Ladislav Hugyár

Marian Slopovský

Dušan Váradi

Starosta obce Kráľ je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány:

komisie obecného zastupiteľstva a to:

- Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

                    Predseda: Eva Czakóová

                 Členovia:  Oto Albert

                    Marian Slopovský

- Komisia na ochranu verejného poriadku:

Predseda: Zoltán Béres

                    Členovia: Dušan Váradi

                    Ján Karola

                    Ivan Porteleky

                    Marta Henczová

- Komisia pre kultúru a mládež

Predseda: Dušan Váradi

                    Členovia: Eva Czakóová

                     Hajnalka Varga

           - Komisia pre požiarnu ochranu

  Predseda: Marian Slopovský

  Členovia: Oto Albert

                                      Ladislav Lőrincz

                                     Ján Karola

                - Komisia pre výstavbu a rozvoj obce

  Predseda: Ladislav Hugyár

                   Členovia: Zoltán Béres

      Ladislav Szabó

                - Komisia pre šport a telesnú kultúru

             Predseda: Eva Czakóová

          Členovia: Peter Bari

                       Ing. Zoltán Papp

obecný úrad v Králi

Matrikárka, samostatná referentka:   Mgr. Alena Slopovská

Účtovníčka, samostatná referentka:   Veronika Bolacseková

Pokladníčka, samostatná referentka:  Mária Ligártová

dobrovoľný hasičský zbor v Králi.

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce Kráľ, ktorého volíobecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.        

Hlavná kontrolórka:

Katarína Hubayová


Dátum poslednej aktualizácie: 2020-01-29 15:27:30

Dátum vytvorenia: 2020-01-29 15:27:30

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Kráľ


Obecný úrad

Kráľ 223

980 45, Štrkovec

IČO: 0031 88 76

E-mail: info@obec-kral.sk

Tel.: 047/581 22 95

Web: www.obec-kral.sk

Kalendár