Správne poplatky


 Sadzobník správnych poplatkov obce Kráľ

1. Evidencia obyvateľov

- potvrdenie o pobyte osoby

Oslobodenie:

Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku. Pozor !  Za účelom prvého vydania OP  príp. prvého nahlásenia pobytu sa  uvedené oslobodenie nevzťahuje!!!!!

5,00 €

- overenie podpisu

2,00 €

- overenie podpisu mimo úradnej miestnosti a mimo úradné hodiny

 Položka 2,00 € sa môže zvýšiť o 100% !!!!!!!!!!

3,00 €

- overenie listiny za každú stranu

2,00 €

- overenie listiny v českom jazyku za každú stranu

3,00 €

- žiadosť o výpis, odpis z registra trestov - overenie údajov

1,50 €

2. Matrika

- vydanie RL, SL, ÚL (za každú začatú stranu)

5,00 €

- vyhotovenie dokladov pre cudzie zastupiteľské orgány v SR

9,50 €

- vydanie výpisu z archívnych dokumentov

3,00 €

- nahliadnutie do matriky (za každý zväzok)

1,50 €

- povolenie uzavrieť manželstvo pred iným MÚ (delegácia)

16,50 €

- povolenie uzatvoriť manželstvo mimo určenej osoby

16,50 €

- povolenie uzatvoriť manželstvo mimo určenej miestnosti

66,00 €

- povolenie uzavrieť manželstvo pred iným MÚ občana SR a cudzinca (delegácia)

33,00 €

- uzatvorenie manželstva občana SR a cudzinca

66,00 €

- uzatvorenie manželstva medzi cudzincami

165,50€

- uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území SR

199,00€

Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
2. Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný úrad, 15) ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.
3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie.
4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).
5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.


3. Žiadosť o povolenie

na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60     

30 €

na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre     


                                      - právnickú osobu

50

                                           - fyzickú osobu

20

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne
poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.


4. Vydanie rybárskeho lístka alebo predĺženia jeho platnosti :

a) týždenný

1,50 €

b) mesačný

3,00 €

c) ročný

7 €

d) trojročný

17 €

Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl
študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva,
ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva,
ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu,
rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia
o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky
na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky
a vlády Slovenskej republiky.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.


5. Stavebná správa

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia


- pre fyzické osoby

40 €

- pre právnické osoby

100 €

Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby     

20 €

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, 11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Poznámky

1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.


Žiadosť o stavebné povolenie:


Stavby na bývanie:


- rodinný dom

50,00 €

- bytový dom

200,00 €

Stavby na individuálnu rekreáciu (chaty, ...):


- zastavaná plocha nepresahuje 25 m2

25,00 €

- zastavaná plocha presahuje 25 m2

50 €

Na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

 

- rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu

35

- bytových domov

100

Na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu


- garáže s jedným alebo dvoma miestami

30

- na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

30

- na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka

30

- na spevnené plochy a parkoviská

30

- na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady

30

Na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám


- garáže s jedným alebo dvoma miestami

50

- na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

50

- na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka

50

- na spevnené plochy a parkoviská

50

- na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady

50

Na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e)

20

Na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade


- do 50 000 eur vrátane

100

- nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane

200

- nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane

400

- nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane

600

- nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane

800

- nad 10 000 000 eur

1000

Na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby

50

Žiadosť o povolenie:


Na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním  podľa položky 60     

30  €

Na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre     


- právnickú osobu

50

- fyzickú osobu

20

- informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha do 15 m2 vrátane     

60  €

- od 15 m2 do 40 m2 vrátane     

200

- nad 40 m2     

430

Terénnych úprav


- pre právnickú osobu

100

- fyzickú osobu

20

Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti

100 €

Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia

20 €

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia


Na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie


-  rodinný dom

35

- bytový dom

120

Na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)


- ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2

25

- ak zastavaná plocha presahuje 25 m2

50

Stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie


- rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu

25

- bytových domov

50

Na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu


- garáže s jedným alebo dvoma miestami

20

- na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

20

- na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka

20

- na spevnené plochy a parkoviská

20

- na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady

20

Na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám


- garáže s jedným alebo dvoma miestami

30

- na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

30

- na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka

30

- na spevnené plochy a parkoviská

30

- na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady

30

- na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)

20

Na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade


- do 50 000 eur vrátane

60 €

- nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane

120 €

- nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane

250 €

- nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane

400 €

- nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane

530 €

- nad 10 000 000 eur

660 €

Oslobodenie


1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky


1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.


6. Doprava

Povolenie na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií

80 €

Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií

70 €

Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu

40 €

7. Životné prostredie

Žiadosť o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona:


- fyzická osoba

10 €

- právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí so žiadosťou

100 €

8. Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie - výherné prístroje, za každý výherný prístroj

1 500 €

Vyjadrenie obce k prevádzkovaniu hazardnej hry počas platnosti indiv. licencie za každé vyjadrenie:

100

Zmena licencie