Správne poplatky


 Sadzobník správnych poplatkov obce Kráľ

1. Evidencia obyvateľov

- potvrdenie o pobyte osoby

Oslobodenie:

Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku. Pozor !  Za účelom prvého vydania OP  príp. prvého nahlásenia pobytu sa  uvedené oslobodenie nevzťahuje!!!!!

5,00 €

- overenie podpisu

2,00 €

- overenie podpisu mimo úradnej miestnosti a mimo úradné hodiny

 Položka 2,00 € sa môže