Správne poplatky


 Sadzobník správnych poplatkov obce Kráľ

1. Evidencia obyvateľov

- potvrdenie o pobyte osoby

Oslobodenie:

Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku. Pozor !  Za účelom prvého vydania OP  príp. prvého nahlásenia pobytu sa  uvedené oslobodenie nevzťahuje!!!!!

5,00 €

- overenie podpisu

2,00 €

- overenie podpisu mimo úradnej miestnosti a mimo úradné hodiny

 Položka 2,00 € sa môže zvýšiť o 100% !!!!!!!!!!

3,00 €

- overenie listiny za každú stranu

2,00 €

- overenie listiny v českom jazyku za každú stranu

3,00 €

- žiadosť o výpis, odpis z registra trestov - overenie údajov

1,50 €

2. Matrika

- vydanie RL, SL, ÚL (za každú začatú stranu)

5,00 €

- vyhotovenie dokladov pre cudzie zastupiteľské orgány v SR

9,50 €

- vydanie výpisu z archívnych dokumentov

3,00 €

- nahliadnutie do matriky (za každý zväzok)

1,50 €

- povolenie uzavrieť manželstvo pred iným MÚ (delegácia)

16,50 €

- povolenie uzatvoriť manželstvo mimo určenej osoby

16,50 €

- povolenie uzatvoriť manželstvo mimo určenej miestnosti

66,00 €

- povolenie uzavrieť manželstvo pred iným MÚ občana SR a cudzinca (delegácia)

33,00 €

- uzatvorenie manželstva občana SR a cudzinca

66,00 €

- uzatvorenie manželstva medzi cudzincami

165,50€

- uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území SR

199,00€

Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
2. Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný úrad, 15) ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.
3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie.
4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).
5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.


3. Žiadosť o povolenie

na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60     

30 €

na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre     


                                      - právnickú osobu

50

                                           - fyzickú osobu

20

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne
poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.


4. Vydanie rybárskeho lístka alebo predĺženia jeho platnosti :

a) týždenný

1,50 €

b) mesačný

3,00 €

c) ročný

7 €

d) trojročný

17 €

Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl
študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva,
ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva,
ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu,
rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia
o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky
na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky
a vlády Slovenskej republiky.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.


5. Stavebná správa

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia


- pre fyzické osoby

40 €

- pre právnické osoby

100 €

Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby     

20 €

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, 11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Poznámky

1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.