Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra


Hlavný kontrolór obce Kráľ

     V súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b)  zákona  č. 369/1990 Zb.   o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov

                                            p r e d k l a d á m

                            Obecnému zastupiteľstvu obce Kráľ

     NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI

                       HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA II. POLROK 2020

Kontrolná činnosť:

- kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,

 - inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce (2x),

- kontrola účtovných a pokladničných dokladov obce,