Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra


Hlavný kontrolór obce Kráľ

     V súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b)  zákona  č. 369/1990 Zb.   o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov

                                            p r e d k l a d á m

                            Obecnému zastupiteľstvu obce Kráľ

     NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI

                       HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA II. POLROK 2020

Kontrolná činnosť:

- kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,

 - inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce (2x),

- kontrola účtovných a pokladničných dokladov obce,

- kontrola stavu záväzkov a pohľadávok k 30. 9. 2020 a celkového dlhu obce v zmysle § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,

- kontrola postupu obecného úradu pri zadávaní vybraných zákaziek s nízkou hodnotou v I. polroku 2020,

- kontrola dodržiavania zákona o cestovných náhradách v I. polroku 2020,

- kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z.

- zverejňovanie zmlúv za rok 2020 na Obecnom úrade a v Základnej škole Kráľ.

 

Plnenie úloh HK :

- správa o výsledku kontrol,

- odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2021,

- návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021,

- účasť na poradách poslancov a zasadnutiach OcZ.

 

Postup kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce sa bude riadiť § 20 až § 27 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.

- spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel a vnútorných smerníc obce a OcÚ,

- vzdelávanie – semináre RVC Rimavská Sobota na vybrané témy.

 

 

Dátum zverejnenia: 12.06.2020                                                     Katarína Hubayová – hlavná kontrolórka obce

Dátum schválenia: .........................

Číslo uznesenia: ...................... 


Kráľ plán KČ na I.polrok-2020.pdf

Pl__n_kontrolnej___innosti_2019.pdf

 


Dátum poslednej aktualizácie: 2020-06-12 10:17:15

Dátum vytvorenia: 2020-01-29 15:30:57

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Kráľ


Obecný úrad

Kráľ 223

980 45, Štrkovec

IČO: 0031 88 76

E-mail: info@obec-kral.sk

Tel.: 047/581 22 95

Web: www.obec-kral.sk

Kalendár