Zverejňovanie informácií-žiadosti, návrhy, podnety


a) Informácie o spôsobe podávania žiadostí, návrhov, podnetov a sťažností a o postupe obce pri ich vybavovaní (vrátane lehôt) :

Podania v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:

1/ poštou na adresu obce

2/ osobne v podateľni Obecného úradu v Králi v úradných hodinách.

Obec Kráľ postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi. Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou.

Informácie o spôsobe podávania opravných prostriedkov voči rozhodnutiam obce

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom konaní ako aj v osobitných

konaniach je možné podať v lehote stanovenej v rozhodnutí:

1.       poštou na adresu obce

2.       v podateľni Obecného úradu v Králi.


Dátum poslednej aktualizácie: 2020-01-29 16:13:17

Dátum vytvorenia: 2020-01-29 16:13:17

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Kráľ


Obecný úrad

Kráľ 223

980 45, Štrkovec

IČO: 0031 88 76

E-mail: info@obec-kral.sk

Tel.: 047/581 22 95

Web: www.obec-kral.sk

Kalendár