Popis systému nakladania s odpadmi


Podrobný všeobecne zrozumiteľný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu

v Obci Kráľ.

[§ 81 ods. 7 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov]

 
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom.

 

Zmesový komunálny odpad jednotlivé domácnosti ukladajú do označených zberných nádob – plechové nádoby (110 l) alebo čierne plastové nádoby (120 l). Okrem toho pre všeobecnú potrebu obyvateľov slúžia veľkoobjemové kontajnery.

Náklady na zbernú nádobu nie sú zahrnuté v miestnom poplatku – obyvatelia si môžu zbernú nádobu zakúpiť na Obecnom úrade v Králi.

 

 

Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi.

 

Obec nemá zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov. Pôvodca drobných stavebných odpadov ich môže počas celého roka odovzdať na mieste ktoré obec určí a oznámi v spôsobom v obci obvyklým. Tento odpad je podľa potreby odvážaný oprávnenou organizáciou

 

 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom zo záhrad a parkov, vrátane odpadu z cintorínov.

 

Pôvodca biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ich môže odovzdať na mieste a v termíne, ktoré obec určí a vopred oznámi spôsobom v obci obvyklým v rámci kampaňového sezónneho zberu zabezpečovaného obcou dvakrát do roka – na jar a na jeseň. Odovzdanie tohto odpadu je bezplatné. Táto povinnosť sa týka odpadu zo záhrad a netýka sa biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

Je zakázané ukladať predmetný odpad na verejných priestranstvách – uloženie alebo ponechanie odpadu na inom miesto ako na mieste na to určenom je v zmysle zákona priestupkom.

 

 

 

 

!!! Prečo triediť komunálny odpad !!!

 

Náklady na triedený zber obce neuhrádzajú.

 

OKREM ŠETRENIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA –

 

dôsledným triedením svojho odpadu prispieva každý obyvateľ obce k znižovaniu

 

 množstva toho komunálneho odpadu, ktorý sa musí vyvážať na skládku a za čo

 

musí obec platiť. Tým každý prispieva k šetreniu spoločných finančných

 

prostriedkov, ktoré môžu byť v obci využité na iné verejnoprospešné účely.

 

 

 

 

 

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov

 

Elektroodpady z domácností

 

Obyvatelia môžu elektroodpad bezplatne odovzdať podľa ročného harmonogramu dohodnutého so zberovou spoločnosťou, ktorý je doručovaný do každej domácnosti.

Obyvatelia tiež môžu elektroodpad bezplatne odovzdať priamo distribútorom elektrozariadení prostredníctvom spätného zberu.

 

 

Odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi

 

Na triedený zber plastov sa používajú žlté plastové vrecia, ktoré zabezpečuje spoločnosť vykonávajúca zber a prepravu odpadov na území obce.

 

Na triedený zber papiera sa používajú modré plastové vrecia, ktoré zabezpečuje spoločnosť vykonávajúca zber a prepravu odpadov na území obce.

 

Na triedený zber skla sa používajú zelené plastové vrecia, ktoré zabezpečuje spoločnosť vykonávajúca zber a prepravu odpadov na území obce.

 

Na triedený zber kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov sa používa spoločné červené plastové vrece, ktoré zabezpečuje spoločnosť vykonávajúca zber a prepravu odpadov na území obce.

 

 

 

ČO  KAM  PATRÍ

Do žltého vreca na plasty patrí:

PET fľaše od nápojov (ich objem je potrebné znížiť stlačením), iné plastové fľaše od nápojov, kečupu, horčice a pod., čisté plastové tégliky napr. od jogurtu bez hliníkového viečka, vypláchnuté fľaše od jedlých olejov, plastové tašky, vrecká, fólie, polystyrén, obaly od čistiacich prostriedkov a kozmetiky, plastové hračky a nábytok (záhradné stoly a stoličky).

Nepatrí tam:

mastné obaly so zvyškami potravín, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, guma, molitan. kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok napr., farby, lepidlá ropné látky, kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. obaly z krémov a pást, mäkké vrecúška napr. od kávy, orieškov, instantných polievok.

 

Do modrého vreca na papier patrí:

noviny, časopisy, knihy bez väzbových obalov, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené škatule, kartóny, papierové obaly, papierové vrecúška, papierová lepenka.

Nepatrí tam:

mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z kombinovaných materiálov napr. viacvrstvové obaly – tetrapaky, kopírovací a samoprepisovací papier.

 

Do zeleného vreca na sklo patrí:

nevratné fľaše z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí, sklenené črepy, rôzne sklenené obaly potravín.

Nepatrí tam:

porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, veľmi znečistené fľaše a sklenené obaly, žiarovky a žiarivky, sklo kombinované s iným materiálom (drôtené sklo).

 

Do červeného vreca na kovy patrí: