Popis systému nakladania s odpadmi


Podrobný všeobecne zrozumiteľný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu

v Obci Kráľ.

[§ 81 ods. 7 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov]

 
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom.

 

Zmesový komunálny odpad jednotlivé domácnosti ukladajú do označených zberných nádob – plechové nádoby (110 l) alebo čierne plastové nádoby (120 l). Okrem toho pre všeobecnú potrebu obyvateľov slúžia veľkoobjemové kontajnery.

Náklady na zbernú nádobu nie sú zahrnuté v miestnom poplatku – obyvatelia si môžu zbernú nádobu zakúpiť na Obecnom úrade v Králi.

 

 

Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi.

 

Obec nemá zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov. Pôvodca drobných stavebných odpadov ich môže počas celého roka odovzdať na mieste ktoré obec určí a oznámi v spôsobom v obci obvyklým. Tento odpad je podľa potreby odvážaný oprávnenou organizáciou

 

 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom zo záhrad a parkov, vrátane odpadu z cintorínov.

 

Pôvodca biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ich môže odovzdať na mieste a v termíne, ktoré obec určí a vopred oznámi spôsobom v obci obvyklým v rámci kampaňového sezónneho zberu zabezpečovaného obcou dvakrát do roka – na jar a na jeseň. Odovzdanie tohto odpadu je bezplatné. Táto povinnosť sa týka odpadu zo záhrad a netýka sa biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

Je zakázané ukladať predmetný odpad na verejných priestranstvách – uloženie alebo ponechanie odpadu na inom miesto ako na mieste na to určenom je v zmysle zákona priestupkom.

 

 

 

 

!!! Prečo triediť komunálny odpad !!!

 

Náklady na triedený zber obce neuhrádzajú.

 

OKREM ŠETRENIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA –

 

dôsledným triedením svojho odpadu prispieva každý obyvateľ obce k znižovaniu

 

 množstva toho komunálneho odpadu, ktorý sa musí vyvážať na skládku a za čo

 

musí obec platiť. Tým každý prispieva k šetreniu spoločných finančných

 

prostriedkov, ktoré môžu byť v obci využité na iné verejnoprospešné účely.

 

 

 

 

 

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov

 

Elektroodpady z domácností

 

Obyvatelia môžu elektroodpad bezplatne odovzdať podľa ročného harmonogramu dohodnutého so zberovou spoločnosťou, ktorý je doručovaný do každej domácnosti.

Obyvatelia tiež môžu elektroodpad bezplatne odovzdať priamo distribútorom elektrozariadení prostredníctvom spätného zberu.

 

 

Odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi

 

Na triedený zber plastov sa používajú žlté plastové vrecia, ktoré zabezpečuje spoločnosť vykonávajúca zber a prepravu odpadov na území obce.

 

Na triedený zber papiera sa používajú modré plastové vrecia, ktoré zabezpečuje spoločnosť vykonávajúca zber a prepravu odpadov na území obce.

 

Na triedený zber skla sa používajú zelené plastové vrecia, ktoré zabezpečuje spoločnosť vykonávajúca zber a prepravu odpadov na území obce.

 

Na triedený zber kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov sa používa spoločné červené plastové vrece, ktoré zabezpečuje spoločnosť vykonávajúca zber a prepravu odpadov na území obce.

 

 

 

ČO  KAM  PATRÍ

Do žltého vreca na plasty patrí:

PET fľaše od nápojov (ich objem je potrebné znížiť stlačením), iné plastové fľaše od nápojov, kečupu, horčice a pod., čisté plastové tégliky napr. od jogurtu bez hliníkového viečka, vypláchnuté fľaše od jedlých olejov, plastové tašky, vrecká, fólie, polystyrén, obaly od čistiacich prostriedkov a kozmetiky, plastové hračky a nábytok (záhradné stoly a stoličky).

Nepatrí tam:

mastné obaly so zvyškami potravín, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, guma, molitan. kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok napr., farby, lepidlá ropné látky, kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. obaly z krémov a pást, mäkké vrecúška napr. od kávy, orieškov, instantných polievok.

 

Do modrého vreca na papier patrí:

noviny, časopisy, knihy bez väzbových obalov, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené škatule, kartóny, papierové obaly, papierové vrecúška, papierová lepenka.

Nepatrí tam:

mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z kombinovaných materiálov napr. viacvrstvové obaly – tetrapaky, kopírovací a samoprepisovací papier.

 

Do zeleného vreca na sklo patrí:

nevratné fľaše z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí, sklenené črepy, rôzne sklenené obaly potravín.

Nepatrí tam:

porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, veľmi znečistené fľaše a sklenené obaly, žiarovky a žiarivky, sklo kombinované s iným materiálom (drôtené sklo).

 

Do červeného vreca na kovy patrí:

Kovové obaly, konzervy, drobné kovové výrobky a súčiastky, neznečistený alobal, nápojové plechovky, hliníkové viečka z téglikov napr. od jogurtov.

Nápojové kartóny zložené zo spojených vrstiev papiera, plastovej fólia a hliníkovej fólie (TetraPak, PurePak).

Nepatrí tam:

kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok napr., farby, lepidlá ropné látky, kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. obaly z krémov a pást, mäkké vrecúška napr. od kávy, orieškov, instantných polievok.

 

Použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory

 

Obyvatelia môžu tento odpad bezplatne odovzdať spolu s komunálnym odpadom s obsahom škodlivín podľa ročného harmonogramu dohodnutého so zberovou spoločnosťou, ktorý je doručovaný do každej domácnosti.

Obyvatelia tiež môžu použité batérie a akumulátory bezplatne odovzdať priamo distribútorom prostredníctvom spätného zberu.

 

Odpad z domácností s obsahom škodlivých látok

vrátane veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami

a zdravotníckych pomôcok

 

Zber týchto odpadov je zabezpečovaný dvakrát ročne podľa harmonogramu dohodnutého s oprávnenou organizáciou, ktorý je doručovaný do každej domácnosti. Tento odpad možno odovzdať v deň jeho odvozu a to priamo do zberného vozidla pristaveného na dohodnutom mieste.

Nespotrebované veterinárne a humánne lieky a zdravotnícke pomôcky môžu obyvatelia tiež bezplatne odovzdať vo verejných lekárňach, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.

 

Jedlé oleje a tuky

 

Obyvatelia môžu tento odpad bezplatne odovzdať v rámci triedeného zberu komunálneho odpadu s obsahom škodlivín. Tento odpad možno odovzdať v deň jeho odvozu a to priamo do zberného vozidla pristaveného na dohodnutom mieste. Jedlé oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si obyvatelia zabezpečujú sami.

 

 

Spôsob zberu objemného odpadu.

 

Obyvatelia môžu tento odpad bezplatne odovzdať dvakrát ročne na mieste a v termínoch, ktoré obec určí a vopred oznámi spôsobom v obci obvyklým.

Objemný odpad je zakázané ukladať na verejné priestranstvá obce.

 

 

Spätný zber odpadových pneumatík.

 

Obec nezabezpečuje zber odpadových pneumatík. Obyvatelia obce, ako koneční používatelia, sú povinní pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať len distribútorovi pneumatík.

 

 

Na miestach, ktoré obec určí na ukladanie drobných stavebných odpadov, biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a objemného odpadu je pod hrozbou pokuty zakázané ukladať akýkoľvek iný odpad.

 

Tento popis vychádza zo Všeobecne záväzného nariadenia Obce Kráľ č. 1/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Kráľ.


Dátum poslednej aktualizácie: 2020-01-29 15:18:46

Dátum vytvorenia: 2020-01-29 15:18:46

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Kráľ


Obecný úrad

Kráľ 223

980 45, Štrkovec

IČO: 0031 88 76

E-mail: info@obec-kral.sk

Tel.: 047/581 22 95

Web: www.obec-kral.sk

Kalendár