Dvojjazyčné formuláre


Návrh na kolaudáciu stavby - Használatbavétel iránti kérelem

Návrh na zrušenie záznamu o prechodnom a trvalom pobyte - Javaslat az átmeneti és állandó lakhely bejegyzésének megszüntetéséről

OHLÁSENIE konania spoločenského podujatia - Bejelentés a társadalmi- és kultúrális rendezvényekről

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby - Az építmény rendeltetésváltoztatásának kérelme 

Oznámenie zámeru osobitného užívania verejného priestranstva - Közterület használati szándékának bejelentése

Oznámenie zámeru usporiadať verejné kultúrne podujatie - BEJELENTÉS  nyilvános kultúrális rendezvény rendezési szándékáról

Oznámenie zámeru usporiadať verejné športové podujatie - Sportrendezvény szervezéséről szóló értesítés

Vyhlásenie - nyilatkozat

Žiadosť o potvdenie veku stavby - Kérvény az épület korának igazolására

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby - Bontási engedély kiadása iránti kérelem

Žiadosť o stavebné povolenie - Építési engedély kérelme

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub - Fakivágás engedély iránti kérelem

Žiadosť o zníženie miestneho poplatku za komunálny odpad - Kérelem a hulladékkezelési közszolgáltatási díj csökkentésére


Dátum poslednej aktualizácie: 2020-01-29 16:14:13

Dátum vytvorenia: 2020-01-29 16:14:13

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Kráľ


Obecný úrad

Kráľ 223

980 45, Štrkovec

IČO: 0031 88 76

E-mail: info@obec-kral.sk

Tel.: 047/581 22 95

Web: www.obec-kral.sk

Kalendár